- 16.06.2014 klo 10.08 - Uutinen

Juhannusajan arkipyhät eri aloilla

Juhannusajan arkipyhistä ja vuosilomista on määräyksiä eri alojen työehtosopimuksissa. Täältä voit lukea, miten ne noteerataan kaupan alalla, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, hius- ja vartiointialalla, kiinteistöpalvelualalla sekä erityisaloilla.

Juhannusajan arkipyhästä ja vuosilomista on määräyksiä eri alojen työehtosopimuksissa. Alta voit lukea, miten ne noteerataan kaupan alalla, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, hius- ja vartiointialalla, kiinteistöpalvelualalla ja erityisaloilla.

Kaupan ala

Kaupan alalla seuraava työaikaa lyhentävä arkipyhäpäivä on juhannuspäivä. Sitä seuraavaa saadaankin odottaa joulunpyhiin saakka.

Työajan lyhennys toteutetaan antamalla vapaapäivä arkipyhäviikolla, kahdella edeltävällä viikolla, kahdella seuraavalla viikolla tai tasoittumisjärjestelmän aikana.

Työntekijä on oikeutettu arkipyhälyhennykseen edellyttäen, että työsuhde ennen arkipyhää on kestänyt vähintään kuukauden.

37,5 tuntia tekevä (kokoaikainen)

Kokoaikaisella työntekijällä arkipyhät vähentävät kyseisen viikon tai tasoittumisjärjestelmän työpäivien määrää yhdellä ja työtuntien määrää 7,5:llä kuukausipalkan pysyessä samana.

Alle 37,5 tuntia (osa-aikainen)

Osa-aikaiselle työntekijälle annetaan arkipyhäviikon työajan lyhennys joko rahakorvauksena tai palkallisena vapaana. Rahakorvaus tai työajan lyhennys lasketaan jakamalla työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika 5:llä. Esimerkiksi jos työsopimuksessa sovittu viikkotuntimäärä on 30, se jaetaan viidellä ja työajan lyhennys on 6 tuntia.

Vuosiloma

Huomioithan, että lomapäiviksi ei lasketa pyhäpäiviä eli juhannuspäivää, mutta ei myöskään juhannusaattoa. 

 

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut (työntekijät ja esimiehet)

Korotettu palkka

Juhannuspäivänä tehdystä työstä tulee aina maksaa 100 %:lla korotettu palkka. Myös iltatyö-, yötyö- ja varavastaavanlisät on maksettava korotettuina.
Jos juhannusaattona työskennellään kello 15.00 jälkeen, korvataan peruspalkka sekä ilta- ja varavastaavanlisät 50 %:lla korotettuna.

JP-päivät

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työntekijät ja esimiehet ansaitsevat JP-vapaan työsuhteen kestoaikaan sisältyvästä juhannuspäivästä.

JP-vapaaseen on oikeus työntekijällä, joka on työskennellyt vähintään yhden kokonaisen työvuoron ko. juhla- tai pyhäpäivän sisältävällä viikolla. Työvuoroon rinnastetaan myös tasoitusvapaa, viikolta toiselle siirretty X-päivä, JP-vapaa ja lomaltapaluurahavapaa. Mikäli työvuoro osuu kahdelle eri viikolle, katsotaan sen sijoittuneen sille viikolle, jolla työvuoro on alkanut.

Lyhennykseen ei ole oikeutta keskeytymätöntä kolmivuorotyötä tekevillä eikä työntekijöillä, joiden työsuhde ei ole kestänyt vähintään yhtä kuukautta ennen kyseessä olevaa juhla- ja pyhäpäivää.
Osa-aikatyöntekijän JP-päiväkorvauksen määrä lasketaan suhteellisesti siten, että kyseistä juhla- tai pyhäpäivää edeltävän kolmen täyden kolmiviikkoisjakson työaika jaetaan luvulla 45, ellei laskentajakson pituudesta työpaikkakohtaisesti työehtosopimuksen 30 §.n mukaisesti sovita muuta. Osa-aikatyöntekijälle JP-lyhennys maksetaan rahakorvauksena JP-päivää seuraavan palkanmaksun yhteydessä tai se annetaan palkallisena vapaana.

Juhannuspäivältä ansaitut JP-vapaa tulee antaa pidettäväksi vuoden 2014 joulukuun loppuun mennessä, elleivät työntekijä ja työnantaja toisin sovi.

 

Kiinteistöpalvelualan työntekijät

Juhannuksen yhteydessä korvattava päivä on juhannusaatto.

Korvauksen edellytykset

Kuukausipalkkaiselle työntekijälle ei makseta erillistä arkipyhäkorvausta kuukausipalkan lisäksi.
Tuntipalkkaisella työntekijällä on oikeus arkipyhäkorvaukseen silloin, kun työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 3 kuukautta ennen ko. arkipyhää ja arkipyhä olisi ollut hänen työvuoroluettelonsa mukainen työpäivä, jolta hän olisi ollut oikeutettu saamaan työstä maksettua palkkaa.

Sairauslomalla olevalle työntekijälle tai työntekijälle, joka on pois työstä lapsen sairauden johdosta, arkipyhäkorvaus maksetaan, mikäli arkipyhä olisi ollut työntekijän työpäivä ja työnantajalla olisi ollut ilman arkipyhää kyseessä olevalta päivältä sairausajan palkanmaksuvelvollisuus.

Taloudellisista ja tuotannollisista syistä lomautetulla työntekijällä on oikeus arkipyhäkorvaukseen, mikäli arkipyhä olisi ollut hänen työpäivänsä ja jos lomautus on kestänyt ennen kyseessä olevaa arkipyhää enintään 2 viikkoa.

Korvauksen määrä

Työntekijälle, jonka säännöllinen työaika on 37,5 tuntia viikossa, arkipyhäkorvaus määräytyy 7,5 tunnilta. Työntekijälle, jonka säännöllinen työaika on 40 tuntia viikossa, arkipyhäkorvaus määräytyy 8 tunnilta.

Työntekijälle, jonka säännöllinen viikkotyöaika on alle 37,5 tuntia viikossa, arkipyhäkorvaus lasketaan suhteellisena.

Vuosiloma

Mikäli työntekijä on vuosilomalla juhannusviikolla, lomapäiviksi ei lasketa juhannusaattoa eikä juhannuspäivää. Vuosiloman alkaessa maanantaina 16.6, kuluu tällä viikolla 4 lomapäivää.

Tutustu ja tienaa -sopimus

Kiinteistöpalvelualalle on solmittu ”Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelusopimus. Sopimuksen tarkoituksena on, että peruskoululaiset ja lukiolaiset voivat sopimuksen puitteissa tutustua työelämään. Tutustumisjaksolta maksetaan kertakaikkisena palkka 340 €, joka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen.

 

Hiusala

Hiusalan työehtosopimuksen arkipyhämääräykset muutettiin 1.2.2014 alkaen vuosivapaajärjestelmäksi, jonka mukaan työntekijä ansaitsee vuosivapaata tehtyjen työtuntien mukaisesti.

Vapaan kertyminen vuonna 2014

Vapaata kertyy 1.2.2014 alkaen tai sitä myöhemmästä työsuhteen alkamisesta lukien työssäoloajalta seuraavasti:

 

vapaan lukumäärä päiviä (á 7,5 tuntia)

7,5 tunnin vapaan ansaintakynnykset tunteina

1

217

2

434

3

651

4

868

5

1085

6

1302

7

1519

8

1736


 

Työssäolon veroinen aika

Laskettaessa ansaitun vapaan määrää työtunteihin rinnastetaan työstä poissaoloaika, jolta työnantaja on lain tai tämän työehtosopimuksen mukaan velvollinen maksamaan työntekijälle palkan.

-          palkallinen sairasloma (TES33§)
-          työaikana suoritetut lääkärintarkastukset (TES 34§),
-          lakisääteiset tarkastukset ja tutkimukset (TES 34§),
-          työaikana suoritetut seulontatutkimukset (TES 34§),
-          äitiys- adoptio- ja isyysvapaan palkallinen aika (TES 35§),
-          alle 10 vuotiaan lapsen sairaus (TES 36§),

sekä TES 37§:ssä mainitut työpäivään sattuvat palkalliset vapaat:

-          oma vihkiäispäivä
-          oma 50- ja 60-vuotispäivä
-          parisuhteen rekisteröimispäivä
-          lähiomaisen kuolin- ja hautajaispäivä
-          tilapäinen vapaa kuolemasta ja hautajaisista johtuviin järjestelyihin
-          kutsuntatilaisuus ja siihen liittyvät lääkärintarkastukset
-          kertausharjoituksen ajalta

sekä

-          koulutusaika jolta työnantaja korvaa ansionmenetyksen kokonaan tai osittain

Vapaan antaminen

Edellä mainitun perusteella kertyneet vapaapäivät annetaan kokonaisina päivinä kertymävuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Yksi vapaapäivä vastaa 7,5 tunnin vapaata. Vapaapäivät annetaan yhdessä tai useammassa erässä työnantajan määräämänä aikana, ellei työnantajan ja työntekijän kesken erikseen sovita jostakin muusta vapaapäivän antamistavasta.
Kokoaikatyöntekijän osalta yhden vuosivapaapäivän sisältävän viikon työaika on 4 pv / 30 t.  Osa-aikaisen vapaapäivän pituus on myös 7,5 tuntia. Sovittua viikkotyöaikaa lyhennetään 7,5 tunnilla.

Etukäteen voidaan sopia annettavaksi enintään viisi vapaapäivää eli 37,5 tuntia.
Osa-aikatyöntekijälle voidaan vapaa sopia maksettavaksi rahakorvauksena. Korvaus tulee maksaa viimeistään kertymävuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Vapaan ajankohdasta ilmoittaminen

Ilmoitus vähintään kolmen päivän mittaisesta vapaasta on annettava työntekijälle 2 viikkoa ennen vapaan antamista, käytännössä siis tuolloin annettavassa työvuoroluettelossa.
Mikäli työntekijä sairastuu työvuoroluetteloon merkityn vuosivapaan aikana, katsotaan vuosivapaa annetuksi.

Ansionmenetyksen korvaaminen

Työntekijälle maksetaan lyhennyksen ajalta palkka voimassa olevan keskituntiansion (KTA) mukaan.

Tällä hetkellä voimassa oleva keskituntiansio lasketaan 1.7.—31.12.2013 tehtyjen työtuntien ja ansaitun palkan (peruspalkka, lisät, provisiot ym.) perusteella.

Mikäli työsuhde ei ole ollut voimassa laskentajakson aikana, lasketaan KTA työsuhteen aikaisten työtuntien ja niistä maksetun palkan perusteella.

Huomioi aattolisä mikäli työskentelet helatorstaita edeltävänä päivänä klo 15.00 jälkeen.
Huomioi myös aattovapaamääräys. (tes 31§)

Vuosiloma

Mikäli työntekijä on vuosilomalla juhannusviikolla, lomapäiviksi ei lasketa juhannusaattoa, juhannuspäivää eikä sunnuntaita.  Mikäli vuosiloma alkaa maanantaina 16.6, viikolla kuluu 4 lomapäivää.

Vähintään kuuden päivän loman päättyessä muuna päivänä kuin lauantaina, on loman päättymisviikolle annettava lisäksi vapaapäivä. Jos ko. loma on sijoitettu niin, että se päättyy lauantaina, on sitä seuraava sunnuntai järjestettävä vapaapäiväksi.

Viikonloppuvapaat ja vuosiloma

Viikonloppuvapaisiin voidaan sisällyttää vain yksi viikonloppuvapaa kesäloman ja yksi talviloman osalta. Ei mahdollisuutta sopia paikallisesti toisin.

 

Vartiointiala

Juhannusaatto lyhentää jakson työaikaa, mikäli työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 3 kuukautta ennen kyseistä arkipyhää ja hän ollut töissä työvuorolistan mukaisesti molemmin puolin arkipyhää tai ainakin toisena näistä päivistä, mikäli poissaolo on johtunut hyväksyttävästä syystä. 

Yksi arkipyhä lyhentää kuukausipalkkaisen työntekijän työaikaa 8 tunnilla, viitenä päivänä viikossa työskentelevän osa-aikaisen työaikaa lyhennetään suhteutettuna 120 tunnin työaikaan ja muille osa-aikaisille maksetaan työvuoron mukainen arkipyhäkorvaus enintään 8 tunnilta, mikäli hän on töissä arkipyhänä. Arkipyhän palkka maksetaan KTA:lla.

Arkipyhälyhennys annetaan lyhentämällä kyseisen jakson työaikaa työvuoro kerrallaan tai 30.4.2015 mennessä työnantajan määräämänä aikana.

Huomioi 100% :n sunnuntaikorotukset juhannuspäivänä ja juhannusaattona tehdystä työstä (tes 30§) ja että arkipyhävapaa on työaikaan rinnastettavaa työaikaa ylityökorvauksien laskennassa.

Vuosiloma

Mikäli työntekijä on vuosilomalla juhannusviikolla, lomapäiviksi ei lasketa juhannusaattoa, juhannuspäivää eikä sunnuntaita.

Mikäli vuosiloma alkaa maanantaina 16.6, kuluu täällä viikolla 4 lomapäivää. Mikäli arkipyhälyhennys toteutetaan ko. jaksolla 8 tunnin mittaisina, jakson työvelvoitetta laskettaessa vähennetään 120 tunnista lomatunnit 6,7 t/lomapäivä ja arkipyhätunnit.

 

RAY

Arkipyhät

Kuukausipalkkainen ansaitsee arkipyhävapaata kaksi päivää jokaista täyttä vuosineljännestä kohdin. Vapaat on annettava kyseisellä tai seuraavalla vuosineljänneksellä. Tasoittumisjakson työaika lyhenee vapaan määrällä.

Vuosiloma

Mikäli työntekijä on vuosilomalla juhannusviikolla, lomapäiviksi ei lasketa juhannusaattoa, juhannuspäivää eikä sunnuntaita. Mikäli vuosiloma alkaa maanantaina 16.6, kuluu tällä viikolla 4 lomapäivää.

 

Hiihtokeskusala

Juhannusaattona kello 15 jälkeen tehty työ korvataan 50 %:lla korotetulla palkalla. Hankalan työajan lisää maksetaan kello 18:n ja 21:n väliseltä ajalta kahdelta tunnilta. Lisä maksetaan 50 %:lla korotettuna. 

Juhannuspäivänä tehdystä työstä maksetaan 100 %:lla korotettua palkkaa. Myös ilta- ja yötyölisiä sekä olosuhdelisiä korotetaan vastaavasti.

 

Golf-ala

Juhannuspäivä lyhentää työaikaa. Lyhennyksen edellytyksenä on, että työsuhde on kestänyt vähintään 4 kuukautta ennen ko. arkipyhää ja että työntekijä on ollut työssä arkipyhäviikolla. Lyhennykseen on oikeutettu myös työntekijä, jolle ennen ko. arkipyhää voimassaolevasta ja sitä edeltäneistä samaan työnantajaan olleista työsuhteista on kertynyt vähintään neljän kuukauden pituinen työsuhde ja joka välittömästi ennen arkipyhää on ollut työsuhteessa vähintään kaksi viikkoa.

Juhannuspäivänä tehdystä työstä maksetaan 100 %:lla korotettu palkka.

 

Ohjelmapalveluala

Helatorstaina ja juhannuspäivänä tehdystä työstä maksetaan 100 %:lla korotettu palkka.

 

Huvi-, teema- ja elämyspuistoala

Juhannuspäivänä tehdystä työstä maksetaan 100 %:lla korotettu palkka.

 

Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunta

Juhannusaattona kello 15 jälkeen tehdystä työstä maksetaan 50 %:lla korotettu kokonaispalkka. Juhannuspäivänä tehdystä työstä maksetaan 100 %:lla korotettu kokonaispalkka.

Kirjoittanut: Annemari Anttila